Varsling af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Ullerødhave – 2024

Dato……………. Tirsdag d. 27. februar 2024
Tidspunkt ……..  19.00
Sted…………….. Egedal Byens Hus – Multisalen

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal tilsendes til bestyrelsen snabel a ulleroden punktum dk (foretrækkes) eller afleveres skriftligt til Mogens (RY201) eller Niels (RY256) senest mandag den 19. februar 2024, kl 19:00. Dagsorden i følge vedtægterne er

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Resultatopgørelse og balance med påtegning af revisor
4. Indkomne forslag
5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Vel mødt til årets generalforsamling,

Tirsdag den 27. februar 2024 kl. 19.00 – bemærk i Egedal Byens Hus

Vi vil gerne benytte lejligheden til at opfordre medlemmer til at stille op til bestyrelsen eller deltage i festudvalget.

Mvh. Bestyrelsen, Ullerødhave torsdag den 18. januar 2024.

TDC fibernet etablering i Ullerødhave i 2024

Kære alle,

Som mange af jer sikkert lagde mærke til, blev der lagt fiberrør ned i stier og veje rundt om vores Grundejerforening …. Lang tid siden… Bestyrelsen rettede henvendelse til YouSee i sommeren 2023 for at høre nærmere. I september fik vi så svar fra TDC Net som er kabel/forbindelses- ”ejer” med følgende tilbud:

Vi anbefaler vores kollektive løsning, hvor foreningen accepterer at vi etablerer fiberanlægget ind til hver af foreningens fællesarealer og etablerer fiber KAP stik. Som nævnt, så er tilbuddet uden omkostninger og forpligtigelser. Tilbuddet indeholder komplet etablering fra vej og ind til hver bolig, samt opsætning af fiber KAP stik indvendigt. Når TDC NET har opsat fiberstikket, så kan de enkelte beboere, selv vælge om de vil benytte det nye fibernet, og vælger de at gøre dette, så er det et mellemværende mellem husejer og serviceudbyder. Vi har pt. 13 forskellige serviceudbydere som kan levere abonnementstjenester igennem vores fiber.

Det nævnte KAP stik er en lille hvid boks som skrues på væggen og som er ca. 15 x 15 cm. Den er ikke en router. Router tilsendes af den serviceudbyder man frit vælger, se vedhæftet foreløbige oversigt.

Bestyrelsen traf hurtigt den beslutning, idet der er lang venteliste at sige ja til konditionerne. Vi er ligeledes i proces med dem der skal forestå selve entreprenør arbejdet (nedgravningen, samt installationsarbejdet i de enkelte huse), nemlig Dansk KabelTV.

Vi er vel vidende om at NuuDay ejer såvel Yousee, TDC Net, Dansk Kabel-tv og mange andre udbydere, men vi skal IKKE betale til dem direkte for hverken etablering eller senere. Medmindre man selvfølgelig vælger YouSee eller andre udbydere under Nuuday koncernen, som sin leverandør af internet/TV.

Leveringstiden er ikke bekræftet endnu, men Dansk KabelTV estimerer i løbet af første halvår 2024. Den eksisterende coax /kobberforbindelse forbliver selvfølgelig i drift.

Det skal nævnes at hvis man ikke ønsker fiber lagt ind nu og senere fortryder, skal man selv betale Dansk KabelTV for nedgravning/ installering etc etc. Prisen herfor kender vi ikke, men den er betragtelig, så bestyrelsen anbefaler at vi alle griber chancen nu for etableringen af fibernet i hele vores grundejerforening.

Eventuelle spørgsmål er velkomne på følgende, til lejligheden oprettet, e-mail;

teknik snabel a ulleroden punktum dk

Yderligere information følger.

De hjerteligste ønsker til jer alle om en god og glædelig jul.
Fra
Bestyrelsen

Udbydere af Service Fiber

Kort arbejdsdag den 29. oktober

 

Kom og vær til en kort arbejdsdag søndag den 29. oktober kl. 14, hvor vi bruger én time på kun én opgave, nemlig at få ryddet så meget op på gæsteparkeringspladserne, som vi kan nå og kan komme til. Vi mødes på “Den spanske plads” ud for Drosselvænget 251 og 252 og medbringer vores egne redskaber. Efter en times arbejde er foreningen vært for vand, øl, kage og frugt.

Af hensyn til forplejningen er der tilmelding senest lørdag den 28/10 om morgenen til [email protected].

Den korte arbejdsdag er ligesom de nye fællesopgaver et led i bestyrelsens indsats for at tilbyde nye måder at være frivillig i foreningen på, så vi alle kan få mulighed for at give en hånd med for Ullerodhave.

Regnvandsbassiner ved Jellerød og Ullerød

Bestyrelsen blev på et møde i august præsenteret for vedlagte projekt til imødegåelse af oversvømmelser ved skybrud i vores område (se nederst). I mødet deltog en repræsentant for Fredensborg Forsyning (FF) og en fra COWI, der har udarbejdet projektet.

Lidt historie.

Under det store skybrud i august 2010 blev 3 huse på Rypevænget ramt. Desuden var husene ud mod fællesarealet var nærmest millimeter fra, at der også trængte vand ind. Der har de senere år derudover også været skybrudhændelser flere gange med ”mindre” følgevirkninger.

Siden 2010 har forskellige af Ullerødhaves bestyrelser, haft kontakt til kommunen og Fredensborg Forsyning (FF) med henblik på at finde en løsning på problemet.
Håbet har været, at det store projekt, der efter 2010, er lavet nede ved åen, kunne afhjælpe problemet. Det viste de senere skybrud tydeligt ikke at være tilstrækkelig.

Årsagen til problemet er, at den regnvandsledning, der løber under hovedstien ned til åen, ikke har kapacitet nok til at tage regnvandet fra alle bebyggelser øst for jernbanen.

I 2018/19 henvendte vi os til FF, og fik dem til at konstatere, at ledningen ikke lever op til dagens standard for regnvands ledninger. Umiddelbart ville det være nærliggende at grave yderligere ud på den anden side af jernbanen (vest), men det har FF ikke fået tilladelse til.

Herefter var det op til kommunen, at sige OK for igangsættelse af et projektarbejde. Det lykkes sidste år i september, hvor vi blev et af de 5 områder i kommunen, byrådet har prioriteret for perioden 23-26.

Projektet er en del af spildevandsplanen, og vi er derfor forpligtet til at afgive areal til et forsinkelsesbassin. Her er det vigtig at konstatere, at der ikke kommer ikke til at stå vand permanent på vores fællesareal.

Et par ord til vedlagte projektbeskrivelse

Side 2 i projektet giver en overordnet beskrivelse af projektet, og her skal det noteres, at de blå cirkler blot er udtryk for at der er brug for to områder, og der er ikke taget stilling til bassinernes placering og areal, altså hvor meget, de fylder på hhv. vores og Jellerød Haves fællesarealer.

Side 3 indeholder en del tekniske beregninger og forudsætninger.
Selve skitsen viser de nuværende bassiner, nede ved åen og regnvandsledningen under hovedstien.

På side 4 viser kurverne sammenhængen mellem bassin volumen og ønsket kapacitet.
Her har vi forstået, at en lodret linje fra ca. 220 på X-aksen, viser COWI ’s beregning på bassinernes størrelse, for at opnå tilstrækkelig volumen (svarende til den stiplede blå linje).

Side 5 viser nogenlunde den størrelse bassinerne vil få (antal kubikmeter de skal kunne rumme). Placeringen vil vi have indflydelse på.

Side 6 viser et snit af hovedstien, hvor der måske etableres mulighed for at styre, hvilket bassin (Jellerød Haves eller Ullerødhaves) der skal fyldes først.

Side 7 viser de eksisterende bassiner, mellem jernbanen og Usserød å.

Hvad er næste skridt i projektet?

I første omgang skal et udvalg i kommunen præsenteres for projektet. Derefter skal der laves tekniske undersøgelser, og på basis af det, bliver der udarbejdet et udbudsmateriale og herefter igangsættes arbejdet.

Vi har spurgt til en forventet tidsplan. Svaret var, at der nok går et par år, i bedste fald.

Bestyrelsen

Jellerød_2023_VER_4

Invitation til Nordan vindues møde

Invitation til Nordan vindues møde

med projekt chef Carsten Brunsgaard.

den. 30.8.2023 kl. 19

Egedal Medborgerhus – 1 sal.

Mange er begyndt at udskifte vinduer og døre i husene. Det er der kommet for mange forkerte løsninger ud af, hvor rammer og sprodser er i forkerte dimentioner og hvor de åbner ud.

Nordan har leveret de oprindelige vinduer og døre. Det er derfor bedst, at vi fortsætter med, at Nordan leverer nye ved udskiftning, hvis man påtænker dette.

Vores oprindelige vinduer og døre åbner ind, hvilket de skal blive ved med af hensyn til Ullerødhaves samlede udtryk !

Vi er nødt til at værne om vores smukke homogene bebyggelse, som husene i sin tid er tegnet og skal fremstå ens. Det er ikke selvstændige matrikler som et parcelhus, hvilket sætter begrænsninger.

Tilmelding er nødvendig senest d. 28.8.2023, da der er begrænset plads, og sker ved at skrive en mail til [email protected].

Mh
Sonja Ry 240