Vedtægter

Revision af 8/5 2023. Her link til en pdf udgave af vedtægter.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ullerødhave

§1

Navn og Hjemsted:

Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ullerødhave og dens hjemsted er Fredensborg Kommune under Retten i Helsingør.

§2

Medlemmer:

Grundejerforeningen består af de til enhver tid værende ejere af matr.nre.

1 abz, 1 abæ, 1 abø, I aca, 1 acb, 1 acc, 1 acd, 1 ace, 1 acf,
1 acg, 1 ach, 1 aci, 1 ack, 1 acl, 1 acm, 1 acn, 1 aco, 1 acp,
1 acq, 1 acr, 1 acs, 1 act, 1 acu, 1 acv, 1 acx, 1 acy, 1 acz,
1 acæ, 1 acø, 1 ada, 1 adb, 1 adc, 1 add, 1 ade, 1 adf, 1 adg,
1 adh, 1 adi, 1 adk, 1 adl, 1 adm, 1 adn, 1 ado, 1 adp, 1 adq,
1 adr, 1 ads, 1 adt, 1 adu, 1 adv, 1 adx, 1 ady, 1 adz, 1 adæ,
1 adø, 1 aea, 1 aeb, 1 aec, 1 aed, 1 aee, 1 aef, 1 aeg, 1 aeh,
1 aei, 1 aek, 1 ael, 1 aem, 1 aen, 1 aeo, 1 aep, 1 aeq, 1 aer,
1 aes, 1 aet, 1 aeu, 1 aev, 1 aex, 1 aey, 1 aez, 1 aeæ, 1 aeø,
1 afa, 1 afb, 1 afc, 1 afd, 1 afe, 1 aff, 1 afg, 1 afh, 1 afi,
1 afk, 1 afl, 1 afm, 1 afn, 1 afo, 1 afp, 1 afq, 1 afr, 1 afs,
1 aft, 1 afu, 1 afv, 1 afx, 1 afy,

Jellerød by, Kokkedal, beliggende Rypevænget 201-264 og Drosselvænget 101-113, 201-215, 301-315, 2980 Kokkedal. Foreningens område er identisk med de af lokalplan nr. 13 omfattede boligparceller.

§3

Formål:

Grundejerforeningens formål er at administrere medlemmernes fælles forpligtelser og rettigheder, herunder vedligeholdelse af fælles anlæg og fælles arealer, renholdelse af fælles arealer, tegning af sædvanlige forsikringer, drift og vedligeholdelse af belysningsanlæg, fællesantenner, betaling af alle afgifter og skatter, der ikke direkte pålignes de enkelte medlemmer samt at påse overholdelse af deklaration lyst den 16. juni 1980.

Videre påhviler det grundejerforeningen at administrere fornyelser af alle tekniske anlæg og andet i det omfang sådanne foranstaltninger efter bebyggelsens karakter må anses påkrævet.

§4

Generalforsamling:

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Foreningens generalforsamlinger afholdes i Nordsjælland.

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års april måned, og varsles med mindst 3 uger. Varslet til en ekstraordinær generalforsamling skal være mindst 1 uge.

Indkaldelse til generalforsamling samt øvrige informationer til grundejerforeningens medlemmer sker via foreningens hjemmeside.

Hvis grundejerforeningens medlemmer ønsker at modtage en orienterende mail, når der er ændringer og/eller nyheder på foreningens hjemmeside, er det medlemmets eget ansvar, at sende aktuel mailadresse til bestyrelsen eller administrator.

Uanset ovennævnte bestemmelser skal korrespondancen ske med almindelig post, såfremt medlemmet har givet meddelelse til bestyrelsen eller administrator om at korrespondance skal ske med almindelig post.

Indkaldelsen skal angive dagsorden for generalforsamlingen og forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, skal følge med indkaldelsen.

Det reviderede regnskab for det forløbne år samt forslag til budget for det kommende år skal følge med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftlig til bestyrelsen i så god tid, at de kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.

§5

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Resultatopgørelse og balance med påtegning af revisor.
  4. Indkomne forslag.
  5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

§6

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, således at hver ejendom giver to stemmer. Stemme kan afgives ved skriftlig ubetinget fuldmagt, hver ejendom kan maksimalt modtage fuldmagt fra én ejendom. Såfremt 20 stemmer herfor sker afstemning skriftlig.

Hvis foreningen ejer ejendom, bortset fra fællesarealer indenfor deklarationsområdet, tilkommer de stemmer, der falder på den pågældende ejendom, bestyrelsen.

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der afgør om generalforsamlingen er lovlig, leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater.

§7

Beslutning om ændring af vedtægterne eller om væsentlige forandringer af fælles bestanddele, tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse, der træffes på generalforsamlinger, er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringers gyldighed er dog betinget af Fredensborgs Kommunes godkendelse.

§8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil eller når det til behandling af et emne begæres af mindst 1/4 af foreningens medlemmer eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

§9

I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på generalforsamlingen og beretningen underskrives af dirigenten og udsendes til medlemmerne.

§10

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Valgbare er foreningens medlemmer.

Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ned under 3 supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Ved forretningsorden kan bestyrelsen træffe bestemmelser om udførelse af sit hverv.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der publiceres umiddelbart på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen har krav på at få dækket sine positive udgifter og generalforsamlingen kan tillægge bestyrelsen et vederlag.

§11

Det påhviler bestyrelsen at lede foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen kan antage en ejendomskyndig administrator til at varetage den daglige drift og føre et forsvarligt regnskab under bestyrelsens og revisionens kontrol.

§12

Bestyrelsen indkaldes, hvis formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis 3 medlemmer er til stede. Når stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Foreningen tegnes af formanden samt et medlem af bestyrelsen.

§13

Foreningen skal, bortset fra en evt. grundfond og en rimelig driftskapital, ikke oparbejde nogen formue, men i økonomisk henseende alene hos medlemmerne opkræve de nødvendige bidrag til at bestride foreningens udgifter.

Det kan dog på en generalforsamling vedtages efter reglerne i § 7, at der skal ske henlæggelser til bestemte formål, f.eks. fornyelser, klimatilpasning og hovedistandsættelser og det kan på en generalforsamling vedtages, at foreningen optager lån.

§14

Foreningens regnskab løber fra 1. januar – 31. december.

§15

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser foreningens forventede udgifter, der fordeles på de enkelte ejendomme med 1/104 pr. ejendom. Bidraget opkræves to gange årligt med mindst tre måneders mellemrum.

Til sikkerhed for de nævnte bidrag og løvrigt for ethvert krav, som foreningen måtte få på et medlem er den 16. juni 1980 lyst deklaration pantstiftende på hver ejendom for kr. 20.000,-.

I tilfælde af ejerskifte hæfter den eller de nye ejere solidarisk med tidligere ejer(e) for eventuelle restancer til foreningen.