Regnvandsbassiner ved Jellerød og Ullerød

Bestyrelsen blev på et møde i august præsenteret for vedlagte projekt til imødegåelse af oversvømmelser ved skybrud i vores område (se nederst). I mødet deltog en repræsentant for Fredensborg Forsyning (FF) og en fra COWI, der har udarbejdet projektet.

Lidt historie.

Under det store skybrud i august 2010 blev 3 huse på Rypevænget ramt. Desuden var husene ud mod fællesarealet var nærmest millimeter fra, at der også trængte vand ind. Der har de senere år derudover også været skybrudhændelser flere gange med ”mindre” følgevirkninger.

Siden 2010 har forskellige af Ullerødhaves bestyrelser, haft kontakt til kommunen og Fredensborg Forsyning (FF) med henblik på at finde en løsning på problemet.
Håbet har været, at det store projekt, der efter 2010, er lavet nede ved åen, kunne afhjælpe problemet. Det viste de senere skybrud tydeligt ikke at være tilstrækkelig.

Årsagen til problemet er, at den regnvandsledning, der løber under hovedstien ned til åen, ikke har kapacitet nok til at tage regnvandet fra alle bebyggelser øst for jernbanen.

I 2018/19 henvendte vi os til FF, og fik dem til at konstatere, at ledningen ikke lever op til dagens standard for regnvands ledninger. Umiddelbart ville det være nærliggende at grave yderligere ud på den anden side af jernbanen (vest), men det har FF ikke fået tilladelse til.

Herefter var det op til kommunen, at sige OK for igangsættelse af et projektarbejde. Det lykkes sidste år i september, hvor vi blev et af de 5 områder i kommunen, byrådet har prioriteret for perioden 23-26.

Projektet er en del af spildevandsplanen, og vi er derfor forpligtet til at afgive areal til et forsinkelsesbassin. Her er det vigtig at konstatere, at der ikke kommer ikke til at stå vand permanent på vores fællesareal.

Et par ord til vedlagte projektbeskrivelse

Side 2 i projektet giver en overordnet beskrivelse af projektet, og her skal det noteres, at de blå cirkler blot er udtryk for at der er brug for to områder, og der er ikke taget stilling til bassinernes placering og areal, altså hvor meget, de fylder på hhv. vores og Jellerød Haves fællesarealer.

Side 3 indeholder en del tekniske beregninger og forudsætninger.
Selve skitsen viser de nuværende bassiner, nede ved åen og regnvandsledningen under hovedstien.

På side 4 viser kurverne sammenhængen mellem bassin volumen og ønsket kapacitet.
Her har vi forstået, at en lodret linje fra ca. 220 på X-aksen, viser COWI ’s beregning på bassinernes størrelse, for at opnå tilstrækkelig volumen (svarende til den stiplede blå linje).

Side 5 viser nogenlunde den størrelse bassinerne vil få (antal kubikmeter de skal kunne rumme). Placeringen vil vi have indflydelse på.

Side 6 viser et snit af hovedstien, hvor der måske etableres mulighed for at styre, hvilket bassin (Jellerød Haves eller Ullerødhaves) der skal fyldes først.

Side 7 viser de eksisterende bassiner, mellem jernbanen og Usserød å.

Hvad er næste skridt i projektet?

I første omgang skal et udvalg i kommunen præsenteres for projektet. Derefter skal der laves tekniske undersøgelser, og på basis af det, bliver der udarbejdet et udbudsmateriale og herefter igangsættes arbejdet.

Vi har spurgt til en forventet tidsplan. Svaret var, at der nok går et par år, i bedste fald.

Bestyrelsen

Jellerød_2023_VER_4