Gratis brænde

Bemærk, der stadig ligger en del brænde forenden af Drosselvænget til fri afhentning for foreningens medlemme. Lars, RY240, har adgang til en kløvemaskine, som vil være en stor hjælp. Kontakt ham i givet fald selv, hvis du vil gøre brug af tilbuddet.

/Niels

Kontingent 2020 – 1.800,- kr halvårligt

Kære allesammen,

På generalforsamlingen tirsdag den 18. februar blev samtlige forslag set med økonomiske briller vedtaget. Der var et ændringsforslag til forslag 4-1-3. Da vi ikke ønsker at stifte gæld og ikke har tilstrækkelig formue i foreningen, blev det besluttet at ændre kontingentet til 1.800,- kr halvårligt. Se link nedenfor til vedtaget budget.

I samme omgang flytter vi fremover betalingsfristerne til 1. marts og 1. september. I erkendelse af, at denne ændring kommer med kort varsel,  har vi forståelse for, at betalingen af 1. rate 2020 falder senere. Hvis du har mulighed for at betale 1. marts vil det dog blive værdsat, fordi vi så kan igangsætte arbejdet tidligere uden at belaste foreningens likviditet. På forhånd tak.

Ullerødhave Budget 2020

/Niels

PS: Referat fra generalforsamlingen følger senere.

Opdatering af Balance 2019

Kære allesammen,

Der er desværre indsneget sig en lille fejl i regnskabet for 2019, idet vores henlæggelse til klimafonden er medtaget på resultatopgørelsen og balancen. Hensættelsen skal udelukkende fremgå af resultatopgørelsen. Fejlen har ikke betydning for hverken resultatopgørelse eller balance. Så det har ikke betydning for det samlede regnskab. Jeg vil overlade det til generalforsamlingen og dirigenten i morgen at afgøre om det vil have opsættende virkning på indkaldelsen heraf.

Fejlen er rettet i dette dokument: GF Ullerødhave Balance 2019 v2

Med venlig hilsen og beklagelse
/Niels

FASTELAVNSFEST 2020 – ny tilmeldingsfrist

Vi vil så gerne have mange deltagere med til fastelavns-fest

Søndag d. 23. februar

så vi har besluttet at rykke tilmeldings-fristen!

Tilmeldingsfristen er nu mandag d. 17. februar

så forhåbentlig kan også de, der er på Vinterferie hermed nå at få sig tilmeldt?

Vi håber på et rigtig stort fremmøde ?

Venlig hilsen
Festudvalget

PS: Læs mere om hvordan du tilmelder dig og om arrangementet:
https://www.ulleroden.dk/2020/02/04/fastelavnsfest-2020/

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Ullerødhave – 2020

Kære allesammen,

Hermed følger indkaldelse til dette års generalforsamling. Følg nedenstående link for at se indkaldelsen med beretning, regskab, og forslag og budgetforslag. Hvis du ønsker at afgive en fuldmagt finder du bagerst i indkaldelsen en side du kan printe ud og underskrive.

GF Ullerødhave Indkaldelse til Generalforsamling 2020

På bestyrelsens vegne

Niels

Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. feb. 2020

Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. feb. kl. 19.30 hos Paul.

Tilstede: Niels, Charlotte, Mogens og Paul

  1. Valg af referent: Paul
  2. Grønne områder: den nye gartnerkontrakt er underskrevet. Der er bestilt bekæmpelse af mosegrise på arealet ned mod kystbanen, da det ellers vil gå for hårdt ud over græsplænens tilstand. Græsslåningsmaskinen vil også tage skade hvis der ikke gøres noget.
  3. Se på indkomne forslag fra grundejerne til generalforsamlingen.
  4. Samle div. dokumenter til indkaldelsen til generalforsamlingen. Der sendes et samlet dokument ud til grundejerforeningens medlemmer. Der indkaldes på mail, Facebook og på foreningens hjemmeside ulleroden.dk. Dette gøres snarest – når dokumentet er klar.
  5. Checkliste vedr. praktiske opgaver.
  6. Evt.