Varsling af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Ullerødhave – 2020

Dato……………. Tirsdag d. 18. februar 2020
Tidspunkt ….. 19.00
Sted……………. Kokkedal skole, Holmegårdsvej 101, afd. vest, mødelokalet ved tandplejen.

Forslag der ønskes behandles på generalforsamlingen skal tilsendes til bestyrelsen@ulleroden.dk eller afleveres skriftligt til Paul (DR 101) eller Niels (RY256) senest mandag den 3. februar 2020.

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Resultatopgørelse og Balance med påtegning af revisor
 4. Indkomne forslag
 5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Vel mødt til årets Generalforsamling, tirsdag d. 18. februar 2020 kl. 19.00

Vi vil gerne benytte lejligheden til at opfordre medlemmer til at stille op til bestyrelsen, da vi allerede nu kan konstatere at vi mindst skal vælge tre nye medlemmer.

Mvh. Bestyrelsen, Ullerødhave tirsdag den 7. januar 2020.

Referat bestyrelsesmøde den 7/1-2020

Referat bestyrelsesmøde G/F Ullerødhave, tirsdag den 7/1-202

Hos Niels RY 256.

Tilstede: Ninna, Paul, Charlotte, Mogens, Niels

Dagsorden

 1. Valg af referent
  // Niels
 2. Overblik over økonomi.
  – Ingen kontingent restancer
  – Sund økonomi, årsregnskab sendt til godkendelse hos revisor.
 3. Gartnerentreprise. Se på indkomne tilbud vedr. gartnerentreprisen. Beslutte hvilken gartner vi ønsker til opgaven.
  Tilbud 1: 191.875,00
  Tilbud 2: 192.856,25
  De tilbud er økonomisk ens og har sammen dækning.
  Vi har gennem en årrække ikke haft den nemmeste kommunikation med vores nuværende gartner.
  // Vi ønsker at benytte tilbud 1 afgivet afgivet af Gartner Carlsen.
  // Charlotte giver vores nuværende gartner besked, og Ninna giver Gartner Carlsen besked.
 4. Klargøring til generalforsamlingen som afholdes den 18 februar 2020.
  1. Dirigent
   // Marcel Goldin (tidligere beboer) har accepteret opgaven.
  2. Varsling og indkaldelse
   // Varsling sendes ud hurtigst muligt (ml 4-6 uger inden generalforsamlingen).
   // Tidsfrist for indkomne forslag er mandag den 3. Februar 2020.
   // Niels
   // Vi venter med at lave indkaldelsen til vi mødes den 4. Februar kl 19:30 hos Paul.
  3. Økonomi
   // Niels laver skabelon til budgetforslag. Vi skal huske at inkludere udgifter til
   Klimafond,
   Mulvarpebekæmpelse,
   Vanding af nye træer på DR,
   Resterende fortov skal rettes op.
  4. Beretning
   // Skal udsendes sammen med indkaldelsen. Paul samler med input fra øvrige bestyrelsesmendlemmer. (Mulige emner: økonomi, købmandsbygning, træer på DR, klimaaktiviteter, sommerfest, fastelavn, fælles arbejdsdag, madstafest, skyggegener).
  5. Plan for generalforsamlingen tid, lokale, samt praktiske opgaver
   // Beslutter vi den 4. februar.
 5. Opsætning af klædning på carport, RY 256. (Niels deltager ikke behandlingen.)
  Bestyrelsen (uden Niels) kan ikke se det forstyrrer bebyggelsens helhedsindtryk, og har ingen indvendinger.
 6. Bestyrelsesmiddag-dato – ELLER fx gavekortaflønning, fem kasser øl….?
  // Afholdes 7. Februar privat med mad udefra.
 7. Evt.
  1. Vi har en del brænde i overskud. Paul opfordrer endnu engang foreningens medlemmer til at afhente brænde. Kontakter herefter nabogrundejerforeninger og tilbyder dem selvafhentning af brænde.
  2. Vedr klimatiltag: Fredensborg Forsyning er ved at lave en plan for hvordan man ønsker at håndtere spillevands- og regnvandsproblematikken. Mogens skriver et brev til Forsyningen.

 

Referat bestyrelsesmøde den 20. og 23. november, 2019

Del-referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 20. november kl. 19.30 hos Charlotte.

Tilstede: Charlotte, Mogens og Paul
Afbud: Nina & Niels

1. Valg af referent: Paul

2. Status på økonomi.
Vi har tre hustande i restance efter 2. rykker er udsendt.

3. Status på renovering af Drosselvænget: træer, rodfræsning, plantning af nye træer. Der er blevet rodfræset og der bliver i øjeblikket sat træer i jorden. I december laves fortovet.

4. To træer for enden af Drosselvænget. Det ene er gået ud. Det andet er delvist gået ud og står faretruende tæt på bebyggelsen.
Vi har fået et tilbud på fældning af de to træer på omkring 4.000 kr. hvilket vi har godkendt.

5. Tilbud om yderligere renovering af fortovet på Drosselvænget.
I forbindelse med renovering af fortovet er der enkelte steder – imellem renoveringsstederne – fortov der bør laves, da det også er meget ujævnt. Det er en forholdsvis lav udgift at få gjort – nu hvor de er i gang. Derfor bruger vi sund fornuft og får det gjort med det samme. Det koster ca. 430 kr. pr. kvm. Der vides ikke helt hvor mange kvadratmeter der er tale om – men et sted mellem 10 og 30 kvm.

6. Tilbud om skybrudsrende ved Rypevænget v/Mogens.
Ebbe Dahlsgaard har været ude og se på opgaven. Der er flere muligheder for løsningen – der kommer et tilbud. Vi ved ikke om det holder sig indenfor den økonomiske ramme på 30.000 kr.

7. Ny affaldsordning fra kommunen v/Mogens
Der er en ny affaldsordning på vej. Kommunen og grundejerforeningen skal samarbejde om en løsning for dette. Vi kontakter kommunen efter nytår mht. hvordan det går med etableringen af affaldsordningen. Vi vil være med på råd om løsningen.

Del-referat af bestyrelsesmøde lørdag d. 23. november kl. 12.00 hos Niels.

Tilstede: Niels, Mogens og Paul
Afbud: Nina & Charlotte

8. Dato for generalforsamlingen
Vi forventer at afholde generalforsamling tirsdag den 18. februar. Bemærk det er tidligere end normalt. Det skyldes at vi ønsker at lægge generalforsamlingen tættere på årsafslutningen og giver os flere frihedsgrader i forhold til budget og afvikling af opgaver. Det betyder at varsel skal udsendes i uge 4 og frist for indkomne forslag falder i uge 6.

Dirigent: Paul vil forhøre sig hos enkelte kandidater.
Mødelokale: Paul vil undersøge.

9. Autosvar på bestyrelsesmailen.
Vi sætter et autosvar op på bestyrelsesmailen, som kort forklarer at henvendelsen vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde med mindre andet taler for en hastebehandling.

10. Evt.
Skorstenen på købmandsbygningen er væk!
Lejeren flytter lørdag d. 23. november.

Næste møde er den 7. januar kl 19.30 hos Niels.

Behov for brænde?

Hej Grundejere,

Mandag – onsdag (11. – 13. november) fældes der træer på Drosselvænget.

Det er blevet aftalt med gartneren at han skærer træerne op i passende slæbe/bære stykker. Efter arbejdet er færdigt på onsdag, kan der frit afhentes guf til brændeovnen.

Mvh. Bestyrelsen

 

Træfældning – Drosselvængets hovedvej 11.-13. november.

Træerne langs Drosselvængets hovedvej bliver fældet fra mandag d. 11. til onsdag d. 13. november.

I disse tre dage må der ikke parkeres biler, trailere mv. på Drosselvængets hovedvej. Ydermere vil vejen blive spærret af i kortere perioder.

Vil man være helt sikker på at kunne komme væk fra området i sin bil, er det en god idé i disse dage, at parkere fx ved parkeringspladsen ved Købmandsbygningen.

Arbejdet startes tidligt mandag morgen. Find derfor gerne parkering allerede søndag aften.

Mvh. Bestyrelsen

Hjælp Politiet med din videoovervågning.

Kære Grundejere.

Vi er i Politiet interesseret at vide, hvor vi kan indhente videoovervågning i forbindelse med hvis en større hændelse indtræffer i fremtiden.

Det er vigtigt for os i efterforskningsmæssig henseende at vide, at du som privat person har videoovervågning.

Det kan være, at en farlig gerningsmand tager flugten på jeres vej og gemmer sig i jeres have eller hus. Og netop et foto/video kan hjælpe os ubeskriveligt meget.

Registrer derfor, hvis man ønsker det, jeres private kameraer på nedenstående link.

På forhånd tak for hjælpen.

https://politi.dk/kamera

Referat BS-møde d. 22. okt 2019

Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. okt hos Nina Dr. 201

Tilstede: Mogens, Charlotte, Nina og Paul

Valg af referent: Paul

 1. Status på økonomi. Intet at bemærke.
 2. Helhedsplan: Antal har evt. lavet nogle spørgsmål til skemaet. Punktet foreløbigt udsat
 3. Købmandsbygningen: status på lejeren. Fraflytter snarest.
 4. Status på afvisning af klage vedr. skorstenen på købmandsbygningen – hvad er næste skridt.: Vi skriver endnu engang til kommunen og bliver lidt skarpere i tonen.
 5. Træfældning på Drosselvænget: Arbejdet påbegyndes i løbet af November. Der kommer mere information til beboerne når arbejdet nærmer sig.
 6. Evaluering af aflyst arbejdsdag. Kan vi gøre mere for at få beboerne til at melde sig til? Måske skal der skrives ud og komme en seddel i postkasserne til hver husstand. Ellers er opslag på hjemmesiden og på facebook det vi gør. Men måske i bedre tid og flere opfordringer.
 7. Registrer kameraovervågning – opfordring fra Politiet. Vi melder det ud på hjemmesiden og facebook.
 8. Evt. Mogens: prøver at indhente tilbud om rengnvands-renden ved Rypevænget. Line har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Vi siger 1000 tak til Line for sit store arbejde og engagement gennem mange år. Antal har også valgt at trække sig fra bestyrelsen. Vi siger tak for mærkbar indsats på kort tid.

Næste møde d. 20 november – kl. 19.30 hos Charlotte.